Help
RSS
English Dutch

Gebruiksvoorwaarden Stichting 4just1.com

Deze gebruiksvoorwaarden (de ďGebruiksvoorwaardenĒ) van Stichting 4just1.com (de ďStichtingĒ), kamer van koophandel nummer 50378821, gevestigd te Best, zijn van toepassing op de diensten van de Stichting.

Het gebruik van 4just1 is voor iedereen gratis. Het is een donation network, een community site, waar bezoekers zich thuis voelen vanwege het gemeenschappelijke doel. We zijn transparant en duidelijk en verwachten dat ook van onze bezoekers. We bieden de mogelijkheid en vrijheid om via Stichting 4just1.com projecten/initiatieven te plaatsen en bezoekers van de site te bewegen projecten financieel te steunen. Dit kan al vanaf 1 euro. Wij beoordelen de projecten niet vooraf. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn vooral bedoeld om inzicht te geven in de rechten en plichten die het gebruik van deze site met zich meebrengt en is vooral van belang om indien nodig op te kunnen treden tegen hen die misbruik maken van ons vertrouwen of 4just1 schade willen berokkenen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten voordat je gebruik maakt van de Website. Door gebruik te maken van de Website van de Stichting Ė onder meer toegankelijk via 4just1.com, 4just1 domeinnamen met andere extensies en andere wegen zoals mobiele media Ė op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Dit betekent dat je er voor instaat dat iemand die van de Website gebruik maakt middels jouw gebruikersaccount zich ook zal houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. De Stichting heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden zullen aan Gebruikers van de website kenbaar worden gemaakt. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van de Website voortzet na ťťn of meer aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Bij het gebruiken van de Website verklaar je dat je deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van de Stichting hebt gelezen en dat je hiermee akkoord gaat.

Definities
Stichting is de Stichting 4just1.com. Website is de website www.4just1.com, onder meer toegankelijk via 4just1.com, 4just1 domeinnamen met andere extensies en andere wegen zoals mobiele media.

- Bezoeker is een niet geregistreerd natuurlijk persoon die de Website bezoekt.
- Lid is een geregistreerde Bezoeker van de Website.
- Gebruiker is een Bezoeker, Lid of Donateur van de Website.
- Project is een initiatief op de Website om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken.
- Projecteigenaar is de initiator en beheerder van een Project op de Website.
- Donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die gelden aan de Stichting doneert.
- Donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een Donateur geld op definitieve wijze overmaakt aan de Stichting zonder directe tegenprestatie.

1. Rechten en plichten van de Stichting
1.1 De Stichting behoudt zich het recht voor haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beŽindigen zonder vooraankondiging op elk moment indien de omstandigheden dit met zich meebrengen zonder dat de Stichting daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van de schade (direct, indirect of anderszins) is gehouden.

1.2 De Stichting reguleert de communicatie tussen Gebruikers onderling of tussen Gebruikers en de dienst van de Stichting niet inhoudelijk. De Stichting heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. De Stichting is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de Website beschikbaar stellen. De Stichting geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door Gebruikers beschikbaar worden gesteld.

1.3 De Stichting levert de Website inclusief de diensten, applicaties en de door de Stichting geplaatste informatie en content op de Website. De Stichting heeft geen verantwoordelijkheid voor alle uitingen van kwaliteitsgaranties, beloftes, geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid.

1.4 De Stichting spant zich in de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. De Stichting garandeert of belooft geen enkel resultaat bij gebruik van de Website. De Stichting garandeert niet dat de informatie en content, beschikbaar gesteld op of door de Website volledig, juist, betrouwbaar, actueel en zonder fouten is. Gebruikers erkennen en accepteren dat het downloaden of het verkrijgen van informatie en content van de Website plaatst vindt naar eigen goedvinden en risico.

1.5 De Stichting spant zich in om de Website zonder problemen te laten functioneren. De Stichting kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde toegang tot, diefstal, verminking of het verlies van gegevens tot gevolg hebben.

1.6 De Stichting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door de Stichting of de Website op welke manier dan ook. De Stichting kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de (vrijwillige) inhoud en publicatie van informatie door Gebruikers.

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Website, vraag jij je eigen persoonlijke account aan op de manier zoals beschreven op de Website. De Stichting behoudt zich het recht voor om een account te beperken voor gebruik van de Website.

2.2 Je staat er jegens de Stichting voor in dat de informatie die je aan de Stichting verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend door de Stichting en in opdracht van de Stichting gebruikt voor een optimale dienstverlening. Raadpleeg tevens onze Privacyverklaring.

2.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

2.4 Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van jouw account. De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerde toegang tot jouw account.

2.6 Je informeert de Stichting per direct omtrent actueel of vermoeden van ongeautoriseerd gebruik van je account of wachtwoord of elk ander beveiligingslek. Zulke informatie mag direct worden gecommuniceerd via ons contactformulier of via email.

2.7 Je mag op elk gewenst moment je account beŽindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de Help sectie.

3. Gebruik van de Website
3.1 Je staat er jegens de Stichting voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens de Stichting voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat jij je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht niet: (i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; (ii) inbreuk maken op rechten van de Stichting of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; (iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Stichting te omzeilen; (vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens de Stichting en/of een derde.

3.3 In het bijzonder ga je akkoord dat je de Website niet gebruikt voor de volgende activiteiten: (i) het vergaren of verzamelen van email adressen of andere contactinformatie van de Website met behulp van elektronische of andere middelen met als doel het versturen van ongevraagde e-mails of andere ongewenste communicatie; (ii) het gebruik van geautomatiseerde scripts om informatie te verzamelen op de Website of informatie uit te wisselen met de Website; (iii) het gebruik van de Website en zijn diensten voor allerlei onwettige of illegale activiteiten; (iv) het opvragen van wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie voor commerciŽle of onwettige doeleinden; (v) het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de Gebruiker; (vi) het zonder toestemming van de betreffende derde gegevens veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programmaís bevat die eigendom zijn van de Stichting, licentiegevers en/of Gebruikers van de Website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent de Stichting je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programmaís en/of materialen te downloaden, te kopiŽren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciŽle doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij de Stichting of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer Ė doch niet daartoe beperkt Ė niet toegestaan om zonder schriftelijke (of via E-mail) toestemming van de Stichting substantiŽle delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiŽle delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4.3 Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven.

4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van de Stichting of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Bestanden uploaden/licentie
5.1 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan Gebruikers van de Website.

5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan de Stichting (waarmee in deze Gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan de Stichting een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van de Stichting; en (ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van de Stichting; Je stemt er mee in dat de Stichting het recht heeft om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van de Stichting en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat de Stichting op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of de Stichting de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.

5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan de Website gebruikt zullen worden door andere Gebruikers van de Website. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers van de Website. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan de Website door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze Gebruiksvoorwaarden. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de Website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt Ė voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

5.6 Je staat er jegens de Stichting voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart de Stichting en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door de Stichting gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan de Stichting, sta je ervoor in dat (a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan de Stichting de rechten te verlenen als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden; (b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of de Stichting, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website; (c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen; (d) de Stichting niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties; (e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.8 Je bent zelf verantwoordelijk, voor eigen rekening, voor het maken van extra kopieŽn van je geplaatste content op de Website of elk ander gegeven dat je hebt overhandigd aan de Stichting in wat voor vorm dan ook.

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de Website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van de Stichting is of bepaalde content wel of niet is toegestaan): (i) content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) content die naar de mening van de Stichting in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) content die materiaal bevat dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privť leven en/of of de menselijke waardigheid;
(vi) content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vii) content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(viii) content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van de Stichting of derden worden geschonden;
(ix) content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn, wachtwoorden worden opgevraagd en/of tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciŽle of illegale doeleinden;
(x) content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting commerciŽle activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
(xi) content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xii) content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Projecten
7.1 Leden mogen een Project initiŽren. Wanneer je een Project initieert dan word je verantwoordelijk voor het beheer van het Project op de Website. Een Projecteigenaar mag: (i) een projectpagina creŽren en Gebruikers informeren over haar doelen, voortgang en nieuwe ontwikkelingen; (ii) na beŽindiging van het Project het bestuur van de Stichting verzoeken om over te gaan tot het beschikbaar stellen van gelden;

7.2 De Stichting onderzoekt de Projecten niet vooraf en de Projecten worden ook niet goedgekeurd door de Stichting. De stichting zal Projecten screenen voor zover zij dat noodzakelijk acht. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de content van een Project of elke actie of transactie (waaronder maar niet beperkt tot het werven van Donateurs en het verkrijgen van Donaties) in relatie tot een Project. In het bijzonder, de Stichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop een Projecteigenaar zijn Project organiseert en beheerd. Projecteigenaren accepteren en accorderen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het promoten van het Project, terwijl de inning van de Donaties en de eventuele uitbetaling de verantwoordelijkheid is van de Stichting.

7.3 De projecteigenaar verklaart dat hij gelden van de Stichting slechts en alleen zal aanwenden in overeenstemming met de beschrijving van het Project en niet voor persoonlijke verrijking.

7.4 Een ieder mag onregelmatigheden met betrekking tot een Project melden aan de Stichting, en de Stichting zal die maatregelen treffen die zij naar eigen goedvinden geschikt achten. Projecten die ofwel frauduleus zijn of waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus zijn of negatief zijn voor het imago van de Stichting of voor andere rechtspersonen naar de mening van de Stichting kunnen en zullen worden verwijderd zonder verdere kennisgeving.

7.5 De Stichting is vrij om op elk moment en naar eigen goedvinden een Project dat niet de Gebruiksvoorwaarden naleeft te verwijderen zonder verdere kennisgeving.

7.6 Zonder verdere berichtgeving heeft de Stichting het recht Projecten die niet actief worden beheerd voor een periode van drie achtereenvolgende maanden te deactiveren of te verwijderen.

7.7 De Projecteigenaar stemt ermee in dat door de Stichting ontvangen Donaties ten goede komen aan de Stichting, en indirect ten goede komt aan andere Projecten, indien het bestuur van de Stichting een Project verwijderd.

7.8 De Projecteigenaar onderkent dat alle Donaties op zijn Project worden gedaan aan de Stichting en aanvaart dat gelden pas beschikbaar gesteld kunnen worden indien en voor zover het bestuur van de Stichting hiertoe besluit.

7.9 De Projecteigenaar vrijwaart de Stichting, het bestuur van de Stichting, werknemers van de Stichting en derden volledig.

8. Donaties
8.1 De Stichting is de primair begunstigde van de Donaties. De Stichting biedt de technologie en het platform om de Donaties tot stand te brengen. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van alle informatie over een Project, openbaar of niet openbaar gemaakt via de Website. De Stichting doet geen aanbevelingen en heeft geen verantwoordelijkheid voor jouw besluiten over een specifiek Project of Donatie.

8.2 De Donateur doneert aan de Stichting ten behoeve van een specifiek Project. De Stichting ontvangt de Donaties van de Donateur en besluit of en wanneer zij gelden, na aftrek van kosten, beschikbaar stellen aan de Projecteigenaar van het Project. De Stichting is niet verantwoordelijk voor belastingen en/of kosten in welke vorm dan ook die bij de Projecteigenaar in rekening worden gebracht als gevolg van het gebruik van de Website en/of het ontvangen van gelden van de Stichting.

8.3 De Stichting is niet verantwoordelijk voor enige ontevredenheid van een Bezoeker, Donateur of Lid met betrekking tot de besteding van de opgehaalde gelden via de Website door de Projecteigenaar. De Stichting kan niet garanderen dat gelden beschikbaar gesteld worden aan een bepaald Project.

8.4 De Stichting maakt gebruik van de betalingsdiensten van Adyen (www.adyen.com) voor het verwerken en afwikkelen van haar financiŽle transacties. De specifieke voorwaarden van Adyen zijn aanvullend van kracht. Adyen brengt de Stichting transactiekosten in rekening, die afhankelijk zijn van de gekozen betaalwijze.

8.5 De Stichting brengt geen andere kosten in rekening dan beschreven in artikel 8.4

9. Kennisgeving onrechtmatige content
9.1 De Stichting zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door Gebruikers van de Website onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een Gebruiker van de Website inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail, via het contactformulier of via ďMeld misbruikĒ functionaliteit. Deze kennisgeving dient: (i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de Website; (ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is; (iii) contactinformatie te bevatten waar de Stichting contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; (iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en Ė indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten; (v) te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar; (vi) indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

9.2 De Stichting behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de perso(o) n(en) of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

9.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door de Stichting worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

9.4 De Stichting behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

9.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je de Stichting en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de Stichting lijdt, nog zal kunnen lijden of die de Stichting dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen Ė doch niet daartoe beperkt Ė het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

9.6 De Stichting zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

10. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
10.1 In aanvulling op de andere (rechts) middelen die de Stichting ten dienste staan, is de Stichting te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met de Website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beŽindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: (i) je handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere Gebruikers of aan de Stichting kunnen toebrengen. Hierdoor zal de Stichting in geen geval aansprakelijk zijn.

10.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van de Stichting wordt beŽindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit) betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan de Stichting.

10.3 de Stichting garandeert niet dat de dienst van de Stichting te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

11. Privacy
11.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan onze Privacyverklaring.

12. Content van derden
12.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (ďContent van DerdenĒ) bevat. De opname of aanwezigheid van Content van Derden op de Website impliceert niet dat de Stichting deze Content van Derden heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van Derden of voor enig gebruik hiervan door Gebruikers van de Website.

12.2 Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van de Stichting van toepassing.

12.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van de Stichting dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.2 Voor zover er op grond van het bepaalde enige aansprakelijkheid op de Stichting rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als ťťn gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan de Stichting betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van de Stichting is voortgevloeid.

13.3 De Stichting is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriŽle schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die de Stichting verricht en/of jouw gebruik van de Website.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Stichting meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Stichting vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van de Stichting voor opzettelijke en/of bewuste roekeloosheid van de Stichting (ďeigen handelenĒ) zelf en/of het bestuur van de Stichting uit te sluiten.

14. Overige bepalingen
14.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

14.2 Onverminderd eventueel voor de Stichting bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en de Stichting voor het gebruik van de Website te bewaren, is de Stichting niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden. Op verzoek stuurt de Stichting de vorige versie toe.

14.3 Indien ťťn of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.4 Als er interpretatie verschillen zijn tussen de Engelse en Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.

14.5 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ís-Hertogenbosch.

Stichting 4just1.com
Best, Nederland | 20 juni 2011
Printversie: Gebruikersvoorwaarden_stichting_4just1

Zoek projecten & doneer

sponsorplaats

Hier staan met je project?
mail ons! team@4just1.com ovv Block
10 tips
om succesvol donaties te werven

Klik op, download PDF 10 TIPS.
Succes namens 4just1.com